Samenstelling en taken van de herencommissie

De voorzitter  van de Herencommissie is:
Bram Standhart. De overige leden van de Herencommissie staan op de ledenwebsite van E-Golf4U. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de leden van OGC.
 
Taken en werkzaamheden
a) Organiseren van de herenochtend op woensdagmorgen
Iedereen, die GVB heeft, kan hieraan deelnemen.
Indien mogelijk worden qualifyingkaarten gelopen.
Afgelopen jaren lag de deelname aan deze herenochtend op 40 à 50 heren.
b) Het organiseren van uitwedstrijden.

Wedstrijden buiten het wedstrijdschema van OGC
Zoals aangegeven worden buiten de woensdag-herenochtend om ook nog enkele uitwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden vinden dus op banen buiten ons OGC-complex plaats en worden veelal gehouden op bijvoorbeeld school/jeugdsportdagen, wanneer er bij OGC niet gespeeld kan worden. Uiteraard worden deze wedstrijden alleen georganiseerd op data, wanneer er bij OGC geen wedstrijden worden gehouden.

Q-wedstrijden
Zoals hierboven is vermeld, worden zowel op de woensdag/herenochtend als tijdens de uitwedstrijden -voor zover de banen qualifying zijn- qualifyingkaarten vlgs. de NGF- en clubregels gelopen.

Afdrukken E-mailadres

Herenochtend zomerseizoen 2019

 

De herenochtend mag zich in een grote belangstelling van de heren van OGC verheugen. Ruim 80 leden nemen regelmatig deel aan de herenochtend. Het is meer regel dan uitzondering dat het aantal deelnemers aan de herenochtend rond de 55 ligt. De verwachting is dat dit aantal in de zomer nog zal stijgen. Reden voor de herencommissie nog eens te kijken naar de doelstelling van de herenochtend en te bezien of er grenzen moeten worden gesteld aan het aantal deelnemers.

De herenochtend wordt in beginsel elke woensdagochtend georganiseerd voor heren, die lid zijn van OGC en een partijtje willen golfen. Het is een wedstrijd waaraan kan worden deelgenomen als men een handicap heeft. Er zijn geen beperkingen gesteld aan het aantal deelnemers. De wedstrijd heeft vooral het karakter van een gezellige ontmoeting, voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd! Voor nieuwe leden de manier om snel ingeburgerd te worden in de OGC gemeenschap. Tot woensdagochtend half negen kan men inschrijven. De wedstrijd is om 13.00 uur afgelopen met een uitloop naar 13.30 uur.

Voor de herencommissie staat voorop dat het karakter van de wedstrijd behouden moet blijven. Zoveel leden als mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de herenochtend. Maar als er teveel deelnemers zijn worden de wachttijden langer en ontstaat er irritatie en dat komt de sfeer niet ten goede. Voorts hecht het bestuur van OGC er aan dat de wedstrijd uiterlijk 13.30 uur wordt beëindigd; leden die niet aan de herenochtend deelnemen moeten daarna hun baantje kunnen lopen. Tenslotte moet de herencommissie – en uiteraard ook het bestuur als eindverantwoordelijke - ervoor zorgdragen dat de deelnemers op een veilige wijze kunnen golfen.

Rekening houdend met deze randvoorwaarden en overwegingen is de herencommissie van mening dat er limieten aan het aantal deelnemers moeten worden gesteld. Het wedstrijdprogramma, zoals vastgesteld, kan dan worden uitgevoerd. Dat betekent: in de winter, als de baan vaak niet qualifying is, een programma met verschillende spelvormen; echter de barracuda wedstrijden worden geschrapt. In de zomer als de baan qualifying is stableford wedstrijden, die mede van belang zijn voor een juiste handicap.

De herencommissie wil met ingang van het zomerseizoen de volgende uitgangspunten hanteren:

 1. 40 deelnemers als maximum voor de 18 holers
 2. 20 deelnemers als maximum voor de 9 holers
 3. Inschrijven tot dinsdagavond 22.00 uur; uitschrijving is daarna niet meer mogelijk. Als leden problemen ondervinden bij de inschrijving kunnen zij tot 22.00 uur bellen met een van de leden van de herencommissie, die die woensdag belast is met de wedstrijdleiding.
 4. Deelnemers moeten nagaan of de inschrijving daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 5. Deelnemers, die wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden moeten afzeggen kunnen dat woensdagochtend tussen 8 en 8.30 uur doen door telefonisch contact op te nemen met een lid van de herencommissie belast met de wedstrijdorganisatie van die woensdag
 6. Om 8.30 uur gaat de wedstrijdleiding het aantal flights vaststellen en de verdeling van 18 holers en 9 holers over de flights . Zo nodig worden 2 flights ingezet op de holes 4, 5 en 8.

De herencommissie denkt hiermee te bereiken dat ook als er 60 deelnemers zijn het wedstrijdprogramma zoals dat voor de winter en voor de zomer wordt vastgesteld kan worden uitgevoerd. De commissie gaat er vanuit dat ook met deze voorstellen het karakter van de wedstrijd , een gezellige ontmoeting voor, tijdens en na de wedstrijd, in stand kan blijven.

De Herencommissie,
27 maart 2019

Afdrukken E-mailadres

Aanbevelingen om de doorstroming te bevorderen

Om de doorstroming van de flights te bevorderen, doet de Herencommissie de volgende aanbevelingen (dit zijn dus geen regels).

Op de afslag:

 • Zet bij hole 6 en (zeker na openstelling) hole 7 je trolley binnen het hek, links van de afslagmat. De flight achter je heeft dan gaan last van je trolley en ook niet van jou als je met je trolley wegloopt.
 • Zorg dat je klaar staat (met de juiste stok, voldoende ballen en tee's);
 • Vergeet zo nodig de eer, als die betreffende speler nog niet klaar staat;
 • Vergeet ook de eer als de voorlopende flight nog niet klaar is, maar je zeker weet dat de betreffende spelers buiten jouw bereik zijn;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid, een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug naar de afslag om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Zoek pas naar tee’s als alle spelers hebben afgeslagen.

Door de baan:

 • Zorg dat je klaar staat (onderweg naar je bal kun je vaak al bepalen welke stok je gaat gebruiken);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent; is er een flightgenoot (je marker) die je bal in de gaten kan houden en zit je anderen niet in de weg, sla dan;
 • Sla in geval van twijfel over de vindbaarheid een provisionele bal; zo niet ga dan niet terug om alsnog een nieuwe bal te slaan maar accepteer de gevolgen;
 • Wees er zeker van dat je (zeker op de kruisingen) je eigen bal speelt;
 • Als het geen nut heeft voor je totaalscore (denk daarbij aan een kans op de dagprijs of een wijziging van je handicap), zoek dan niet onnodig lang naar je bal; voor € 0,40 heb je een andere en je steunt de club;
 • Als een flight op een kruising voorrang heeft, hoeft die niet altijd te worden genomen.

Rond- en op de green:

 • Zet je tas (zoveel mogelijk) in de richting van de volgende afslag;
 • Zorg dat je klaar staat (met marker en pitchfork);
 • Je hoeft niet altijd te wachten tot je aan de beurt bent;
 • Mark altijd je bal, zeker als deze binnen een meter of 2 van de hole ligt; je medespeler hoeft het dan niet te vragen en niet onnodig te wachten;
 • Mark je bal niet als je op een 'niet te missen' afstand ligt (zeg binnen ca 25 cm) maar hole de bal uit.
 • Ga niet op of bij de green in discussie over het aantal gemaakte slagen; maak de green zsm vrij en bespreek dit onderweg naar de volgende hole;
 • Noteer de score daarom ook niet op of bij de green maar doe dit onderweg naar de volgende hole.

Versie 1.2, oktober 2018

Afdrukken E-mailadres