Vertrouwenscontactpersoon

Tijdens de bestuursvergadering van 16 maart 2015 heeft het bestuur van de Oegstgeester Golfclub (OGC) besloten om een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen.

De VCP fungeert binnen de vereniging als eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen omtrent Ongewenst Gedrag (OG) en heeft als algemene taak het verzorgen van een eerste opvang van aangevers van ongewenst gedrag, van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.
Daarnaast stelt de VCP preventieve maatregelen voor om te komen tot een sociaal veilige sportomgeving
De VCP is aanspreekbaar voor sporters, toeschouwers, vrijwilligers en het bestuur.

Inmiddels heeft het bestuur Bram Standhart bereid gevonden om als VCP te gaan fungeren:
 •  Bram Standhart, is binnen de Oegstgeester Golfclub momenteel lid van de herencommissie en is tevens lid van commissie van beroep.
 • Indien een zaak gemeld wordt bij de commissie van beroep, waarbij de betrokkenheid van Bram Standhart in zijn rol als VCP wordt aangetoond, dan wel wordt vermoed, mag hij in die zaak niet als lid van de commissie van beroep optreden.
 • Bram Standhart zal indien het bestuur dit wenselijk acht aan een relevante NOC-NSF opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon gaan deelnemen.
 • Bram Standhart beschikt naar de mening van het bestuur over de vereiste competenties en heeft in de diverse functies die hij in het bedrijfsleven vanuit zijn eigen onderneming heeft vervuld voldoende relevante praktijkervaring opgedaan.
Het bestuur heeft een reglement opgesteld. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de VCP nader omschreven en zijn ook richtlijnen opgenomen met betrekking tot het functioneren als VCP.

Het reglement is beschikbaar op de website onder de naam Reglement VertrouwenscontactpersoonEen kopie is ook verkrijgbaar bij onze secretaris of bij de VCP zelf.

Voor contact met Bram Standhart
Telefoon: 071 – 532 17 40
Mobiel: 06.26937728
Email:

Afdrukken E-mailadres

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenscontactpersoon

 1. De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de aangever of andere personen die een beroep op hem doen of tot wie hij zich richt. De vertrouwenscontactpersoon belooft alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
 2. De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf maakt.
 3. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de aangever en/of andere personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals omschreven in 3.4.
 4. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:
  a. Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen.
  b. De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding.
  c. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen.
  d. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren.
  e. De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking van de geheimhouding, schade aan betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
 5. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon zijn redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
  a. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
  b. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenscontactpersoon betrokkenen onverwijld naar een andere vertrouwenspersoon. .en/of instantie.

Afdrukken E-mailadres